Kontrola realizacji projektu

Szkolenie daje możliwość zdobycia 14 punktów PDU

Cel i adresaci szkolenia:


Projekt zawsze był poważnym wyzwaniem menedżerskim. „Pływający” zakres, terminy i zasoby szacowane na bazie niedokładnych przesłanek.
Warsztat opiera się o wiodące metodyki: Prince2, PMBOK® Guide przede wszystkim oraz o metodykę Agile.
Złożona układanka relacji wewnętrznych skonfrontowana często z relacją z dostawcami lub klientami, trudność opanowania kosztów projektowych, materializujące się ryzyko, relacje pomiędzy projektami w portfelach i programach, i wreszcie sam business case – zawsze odmienny od planowanego … Zaplanowanie projektu jest trudne, a utrzymanie projektu na oczekiwanym kursie bywa jeszcze trudniejsze.
Uczestnicy szkolenia otrzymują wskazówki dotyczące doboru i stosowania właściwych metod kontrolowania projektów stosownie do specyfiki projektu i etapu na jakim się znajduje. Rozmawiamy o obowiązkach kierownika projektu wobec jego przełożonych w komitetach sterujących i wobec koleżanek i kolegów z biur projektów, księgowości, zakupów i innych podobnych ważnych jednostek. Rozmawiamy też o obowiązkach tych jednostek wobec kierownika projektu.
Szkolenie jest warsztatem praktycznym dającym narzędzia i techniki które można zastosować zaraz po szkoleniu w realizowanych projektach.

Adresaci szkolenia:


 • Osoby które kierują projektami, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze kontroli realizacji projektów w poszczególnych fazach realizacji,
 • Osoby które zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposóburuchamiania i kontroli realizacji projektów w organizacji,
 • Osoby pełniące w Organizacji role narzucające stosowanie pewnych procedur (zakupy, kadry, bezpieczeństwo IT itp.)

Zakres szkolenia:


 1. Zarządzanie projektem, programem, portfelem – streszczenie
  • Wprowadzenie do zajęć
  • Koncepcja projektu i zarządzania projektem
  • Projekt w portfelu
  • Projekt w programie
  • Projekt w relacji dostawca – zamawiający
 1. Strategiczne zarządzanie projektem
  • Miary dla business case projektu
  • Kontrola projektu z użyciem etapów zarządczych
  • Inicjowanie jako metoda weryfikacji zdolności do realizacji projektu
  • Kontrola wykonalności projektu z wykorzystaniem ryzyka
  • Ćwiczenia: business case, etapy zarządcze, ryzyko, jakość karty projektu
  • Kontrola dla kluczowych interesariuszy projektu
  • Kryteria i system pomiarowy dla zamknięcia projektu a cykl życia projektu i produktu
  • Role kontrolne w zespole projektu i poza zespołem projektu
  • Elementy kontroli w systemie zapewnienia jakości
  • Schemat etapu zarządczego
  • Ćwiczenia: interesariusze w rolach i ich potrzeby informacyjne w postaci miar i założeń do planu komunikacji, kontrola wdrożeń.
 1. Zakres, harmonogram, budżet – ogólnie
  • Kontrola postępu prac – techniki oceny stanu zaawansowania, kamienie milowe, dopasowanie planu do wymagań kontrolnych
  • Obsługa spraw nie będących zmianami
  • Ogólna kontrola zmian
  • Ćwiczenia: kryteria odbioru, polityka rezerw, obsługa spraw z eskalacjami, obsługa planu naprawczego dla projektu 
 1. Zakres, harmonogram, budżet – zamawiający – wykonawca
  • Współpraca na gruncie umowy
  • Budżet zasobowy wykonawcy i zamawiającego
  • Ćwiczenia: procedura kontroli zmian na gruncie zamawiający – wykonawca, procedury odbiorowe, kontrola wykorzystania rezerw 
 1. Przegląd ogólnej kontroli projektu
  • Przegląd ćwiczeń z dnia pierwszego
  • Dopasowanie systemu kontroli do charakterystyki projektu – dyskusja narzędzi, technik, metod 
 1. Raporty i rutynowa komunikacja
  • Raporty
  • Spotkania statusowe
  • Wywiad projektowy
  • Ćwiczenia: plan komunikacji, wykrywanie patologii komunikacyjnych 
 1. Earned Value Management
  • Stosowanie EVM i wskaźniki
  • Ćwiczenia: ocena stanu projektu, test  
 1. Wybrane symptomy problemów z projektem w ćwiczeniach i przykładach
  • „Szacuj by wygrać”
  • Współpraca z Komitetem Sterującym
  • Morale zespołu
  • 99% zaawansowania
  • Milcząca druga strona umowy
  • Zatwierdzenie etapu do realizacji
 1. Uzupełniające techniki i metody kontroli projektu
  • Audyt projektu
  • Kontrola w kontraktach T&M a kontrola w kontraktach fixed price (głównie w projektach realizowanych wg. Prince2 lub PMBOK®Guide)
  • Kontrola w kontraktach optional scope dostoswanych do medyk typu Agile
  • Kontrola projektu w portfelu: synergie, kanibalizmy, sprzeczności
  • Ćwiczenie podsumowujące

Zapisz sie na szkolenie →

Liczba PDU: 14

Czas trwania: 2 dni

koszt udziału w szkoleniu otwartym – 1.800 PLN

termin szkolenia otwartego – 26-27.10. 2017PMI®, PMBOK® Guide 5th ed., logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc; 2013.

Szkolenie afiliowane przy PMI®

Klienci, wybrali również:

Szacowanie projektów


Zobacz →

Zarządzanie portfelem projektów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć