Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®Guide 5th ed.

Możliwość uzyskania 23 punktów PDU

Cel i adresaci szkolenia:


Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji. Realizujemy to poprzez dostarczanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem ról, narzędzi pracy oraz reguł i zasad postępowania na podstawie standardu PMBOK® Guide 5th.ed.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


 • wiedzą o podstawowych zasadach obowiązujących w projektach
 • warsztatowym doświadczeniem ćwiczeń w wybranych metodach i narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami
 • rozumieniem istoty planowania i realizacji projektu w ujęciu pogrupowanym w wiązki tematyczne
  • Trójkąt: Zakres – Koszt – Czas
  • Ludzie w projekcie
  • Dynamika zarządzania projektem
  • Zarządzanie ryzykiem i jakością

Metoda prowadzenia szkolenia:


Proponujemy warsztatową metodę szkoleń, która zapewnia maksymalną aktywizację uczestników, lepsze przyswajanie wiedzy oraz skuteczniejsze nabywanie i rozwijanie umiejętności praktycznych.

Metoda ta pozwala adaptować sposób przekazywania wiedzy, dzięki czemu możliwe jest bieżące dostosowanie zakresu i metod prowadzenia zajęć do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

Stosowane podczas szkolenia/warsztatu metody dydaktyczne to:

 • Ćwiczenia (zadania realizowane indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach)
 • Grupy zadaniowe (problemy do opracowania przez kilkuosobowe zespoły)
 • Grupy dyskusyjne (wymiana doświadczeń na forum całej grupy)
 • Studia przypadków
 • Mini-wykłady (podsumowania, systematyzacja materiału)

Miernikiem jakości powyższej propozycji jest zdolność uczestników zajęć do zastosowania wybranych metod/technik/wzorców bezpośrednio po zakończenia szkolenia, w ramach swoich bieżących obowiązków pełnionych w projekcie.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie jest adresowane do osób, które mają powierzone w projektach określone role i odpowiedzialności, potrzebują rozumienia profesjonalnych struktur, reguł i dynamiki projektu.
W szczególności adresatami są kierownicy i liderzy zespołów projektowych a także te osoby z działów funkcjonalnych organizacji, które mają wpływ na bieg projektu i są silnie związane z jego wynikami.

Zakres szkolenia:


DZIEŃ I

1. Wprowadzenie

 • Cele szkolenia
 • Standardy i metodyki zarządzania projektami
 • Przedstawienie uczestników
 • Omówienie zakresu szkolenia

2. Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Podstawowe definicje
 • Środowisko projektowe
 • Cykl życia projektu i procesu
 • Jakie są główne ryzyka projektowe?
 • Obszary wiedzy zarządzania projektem
 • Zarządzanie Integralnością projektu
 • Projekt, Program, Portfel
 • Typy struktur organizacyjnych
 • Biuro Zarządzania Projektem
 • Interesariusze projektu
 • Zarządzanie Interesariuszami

3. Dyskusja n.t. przykładowych projektów, analiza przypadków

Warsztat

Praca zespołowa:

 • Przygotowanie Karty Projektu
  (rozpoznanie interesariuszy, oczekiwań, metody zbierania i analizy informacji)

4. Trójkąt projektu: Zakres

 • Wymagania projektowe
 • Produkty projektu
 • Struktura Podziału Prac
 • Jakość pracy I jakość produktów
 • Kompletacja produktów

5. Dyskusja n.t. przykładów wykorzystania zasad zarzadzania zakresem w projektach

Warsztat

Praca zespołowa:

 • Tworzenie Struktury Podziału Prac (produkty, dekompozycja zakresu, szacowanie eksperckie, podział na zadania)

DZIEŃ II

1. Trójkąt projektu: czas i koszty

 • Czas:
  • Wykres Gantta
  • Metoda Scieżki Krytycznej
  • Metoda Łańcucha Krytycznego
  • Fazy, kamienie milowe
  • Techniki estymacji
  • Techniki: buffering, fast tracking, crashing
 • Koszty:
  • Projekt jako inwestycja
  • Metody estymacji budżetu
  • Całkowity koszt posiadania
  • Metoda Wartości Wypracowanej (EVM)

2. Przykłady praktycznego zastosowania zasad zarządzania budżetem i harmonogramem w projektach

3. Warsztat
Praca zespołowa

 • Harmonogram projektu (szacowanie czasu metodą PERT, tworzenie diagramu sieciowego i harmonogramu)

4. Zarządzanie ludźmi w projekcie

 • Role i odpowiedzialności
 • Zagadnienia motywacji (teorie motywacji, systemy premiowe)
 • Budowa zespołu projektowego
 • Egzekwowanie zleconej pracy

Warsztat
Praca zespołowa

 • Dobór i alokacja zasobów projektowych(ustanawianie ról, komunikacji, przydział pracy i odbieranie wyników prac, źródła sukcesu pracy zespołowej)

DZIEŃ III

1. Zarządzanie ryzykiem

 • Planowanie i kontrola ryzyka
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Ocena wpływu ryzyka na projekt
 • Techniki zarządzania ryzykiem

2. Dyskusja n.t. przykładów wykorzystania zasad zarządzania ryzykiem w projektach
3. Warsztat
Praca zespołowa

 • Zarządzanie ryzykiem (lista ryzyk, ocena ryzyka i planowanie odpowiedzi na ryzyko, analiza jakościowa i ilościowa)

4. Zarządzanie jakością

 • Co to jest jakość?
 • Przegląd systemu jakości
 • Techniki analizy i pomiaru
 • Techniki i narzędzia zarządzania jakością
 • Koszt jakości

Warsztat
Praca zespołowa

 • Określanie oczekiwań, pomiar postępów i kontrola jakości (ocena postępu prac, techniki narzędzia zarządzania jakością)

5. Zarządzanie komunikacją w projekcie – aspekt miękki
Zarządzanie zakupami i dostawcami
Typy kontraktów i ich ryzyka
Zarządzanie interesariuszami projektu
Zamknięcie projektu
Podsumowanie

Zapisz się →

Ilość PDU: 23

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 8-12 os.

koszt udziału w szkoleniu otwartym – 2.100

termin szkolenia otwartego 08-10.11. 2017PMI®, PMBOK® Guide, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
Szkolenia afiliowane przy PMI®.

Klienci, wybrali również:

Przygotowanie do certyfikacji PMP® (w oparciu o PMBOK® Guide 5th.ed.)


Zobacz →

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


ZOBACZ

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 5th.e.d)


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć